Thursday, May 11, 2017

Thor - Defenders


Thor By J. Michael Straczynski Vol. 01 (2008) (digital) (Minutemen-Slayer) 
Collecting THOR #1-6 
DOWNLOAD
Vol. 01 Thor By J. Michael Straczynski Vol. 02 (2009) (digital) (Minutemen-Slayer) 
Collects THOR (2007) 7-12
DOWNLOAD
Vol. 02  Thor By J. Michael Straczynski Vol. 03 (2010) (digital) (Minutemen-Slayer) 
Collects Thor (2007) #600-603 & Thor: Giant-Size Finale 
DOWNLOAD
Vol. 03  Defenders By Matt Fraction Vol. 1 Defenders Vol. 01 (2012) (digital) (Minutemen-Excelsior) 
Collects Defenders #1-6 
DOWNLOAD
(Minutemen-Excelsior) vol1 

 Defenders By Matt Fraction v01 (2012) (Digital) (Kileko-Empire) 
Defenders By Matt Fraction v02 (2014) (Digital) (Kileko-Empire)
DOWNLOAD
(Kileko-Empire) vol1Defenders By Matt Fraction Vol. 2 Collects Defenders (2011) #7-12
DOWNLOAD
(Kileko-Empire) vol2
No comments:

Post a Comment